Veilig werken op school

Veiligheid staat volop in de belangstelling. In een onveilige omgeving kunt u uw werk minder goed doen en u heeft minder plezier in uw werk. Veiligheid is niet alleen in het belang van u, maar ook in belang van de kinderen. Zowel de conciërge als de leerling krijgen te maken met veiligheid. 

 • Voldoet de school aan de wet en regelgeving m.b.t. de Arbo?
 • Is het personeel en zijn de leerlingen hiervan op de hoogte?
 • Worden de collega’s op de hoogte gesteld van incidenten?
 • Is er goed contact met externe instanties, zoals de politie en gemeente, jeugdzorg en maatschappelijk werk?
 • Is er een veiligheidsconvenant?
 • Hoe is het contact met omwonenden, buurt en ouders?
 • Is er veiligheidsbeleid binnen en buiten de school?
 • Hoe is de verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid verdeeld?
 • Is de medezeggenschap betrokken bij het veiligheidsbeleid?
 • Bestaat er een protocol hoe om te gaan met incidenten, ongelukken, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld?
 • Is er een BHV-organisatie en zijn ze door opleiding en oefening voldoende toegerust op hun taken?

Heeft u alle vragen positief beantwoord? Prima, u hebt de zaken goed op orde. Zijn er zaken die nog aandacht behoeven?  Hulstein Veiligheid Advies (HuVa) staat voor u klaar en kan behulpzaam zijn bij het opstellen van uw veiligheidsbeleid.

Om veilig te kunnen werken gelden regels uit de Arbowet.

De werkgever is verplicht te zorgen voor de veiligheid van de medewerkers. Er moet speciaal beleid gevoerd worden om u te beschermen tegen intimidatie, geweld en agressie. Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen met alle nare  gevolgen van dien.

Risico’s worden vastgelegd in een risico-inventarisatie en –evaluatie. Hieruit vloeit een plan van aanpak voort met daarin de maatregelen om de risico’s te beperken. De werkgever is verplicht ieder jaar te rapporteren wat er met het plan van aanpak gebeurt en wat er van de maatregelen terecht komt.

De Arbowet bepaalt dat u Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in dienst moet hebben.

BHV’ers worden opgeleid om de gevolgen van ongevallen en brand zoveel mogelijk te beperken. Op iedere 50 personen aanwezig (personeel +leerlingen) moet er 1 BHV’er zijn.

Daarnaast geldt er ook de verplichting een preventiemedewerker in dienst te hebben. Deze helpt de werkgever bij de veiligheid en gezondheid binnen school.

In verschillende school CAO’s staan bepalingen die aansluiten bij bovenstaande regels. In die van het VO staat dat de school een veiligheidsbeleid moet voeren dat jaarlijks geëvalueerd wordt. Ook in het CAO voor het beroepsonderwijs en volwasseneducatie (BVE) staan

bepalingen ter voorkoming van seksuele intimidatie, discriminatie en geweld. De BVE kent interventiecoaches en een tweejaarlijkse rapportage over wat er op het gebied van sociale veiligheid gebeurt.

Hoe weet u nu of u aan de eisen voldoet?

Om te kijken of uw school aan de eisen voldoet kan Hulstein Veiligheid Advies (HuVa) vrijblijvend testen of uw school aan de eisen voldoet.Incidenten

Incidenten op school moeten voor de onderwijsinspectie worden gemeld en geregistreerd. Het is de bedoeling incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en de nadelige effecten daarvan zoveel mogelijk te beperken. Je kunt onmogelijk voor elk incident een regel maken hoe dit te voorkomen. In dit geval werkt het opstellen van algemene regels het beste. HuVa kan u bijstaan bij het opstellen van een protocol en bij het opstellen van regels hoe te handelen bij incidenten.

Veiligheidsmedewerker of coördinator

De school kan  een medewerker aanstellen die fungeert als aanspreekpunt als het gaat om veiligheid. Hij of zij doet ook de externe communicatie met buurt, bewoners, politie en of winkeliers.

Technische maatregelen

Maatregelen zoals een leerlingenpas, detectiepoortjes of camerabewaking kunnen helpen de school te beveiliging. U kunt ook de conciërge inschakelen de toegang tot school te bewaken.Verantwoordelijkheid

U mag er nooit alleen voor staan. Bij een ongeval  of incident moet u op uw collega  kunnen rekenen. Niet alleen de arbocoördinator,  preventiemedewerker, conciërge is verantwoordelijk. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat uw school de samenwerking  zoekt met politie, jeugdzorg, buurt, omwonenden, ouders, leerlingen en maatschappelijk werk. De laatste  jaren worden er steeds vaker veiligheidsconvenanten  afgesloten met de politie en of andere instanties zoals de gemeente. HuVa  kan u van dienst zijn bij het opstellen van een veiligheidsconvenant.

In een aantal gevallen komt het voor dat alle taken op het gebied van veiligheid op het bordje liggen van de congierge. Hij of zij wordt verantwoordelijk gemaakt voor alle veiligheidstaken. Is dit terecht? Het is beter de taken en verantwoordelijkheden te spreiden onder het personeel. Het voltallige personeel is er dan ook meer bij betrokken.

HuVa kan behulpzaam zijn bij het organiseren van veiligheid binnen de school en het opstellen van een organisatieplan.